دبیر ژانگ بینگ از شهر جیاکسینگ در استان ژجیانگ از شرکت ما بازدید کرد

August 9, 2018

آخرین اخبار شرکت دبیر ژانگ بینگ از شهر جیاکسینگ در استان ژجیانگ از شرکت ما بازدید کرد

در تاریخ 9 اوت سال 2018 ، دبیر ژانگ بینگ از شهر جیانگینگ در استان ژجیانگ از شرکت ما بازدید کرد و به وضعیت و مشکلات شرکت ما در طول توسعه گوش داد.

رهبر شرکت با دبیر ژانگ بینگ و کارمندانش همکاری و گفتگو کرد. بنیانگذاری شرکت ما ، توسعه محصول و پیش بینی بازار آینده بازار به دبیر ژانگ بینگ گزارش شد. سپس ژانگ بینگ خلاقیت و نوآوری شرکت ما را تشویق کرد.