خط تولید

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD خط تولید کارخانه 0

ساختمان شرکت

 

 

 

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD خط تولید کارخانه 1

باتری های محصول

 

 

 

 

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD خط تولید کارخانه 2

گیربکس های قابل حمل به قهرمانی فوتبال روسیه 2018 ارائه می دهند

 

 

 

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD خط تولید کارخانه 3

گیربکس های قابل حمل به مسابقات قهرمانی فوتبال روسیه 2018 (پس از آزمایش در فضای باز) ارائه می دهند

 

 

 

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD خط تولید کارخانه 4

خط تولید کارخانه با استاندارد نظامی

 

 

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD خط تولید کارخانه 5

خط تولید کارخانه با استاندارد نظامی

 

 

 

Zhejiang Zhongdeng Electronics Technology CO,LTD خط تولید کارخانه 6

فرایند اثبات استاندارد نظامی