رئیس جمهور شیی با تجهیزات دفاع از شرکت Zhongdeng مصاحبه کرد

February 11, 2019

آخرین اخبار شرکت رئیس جمهور شیی با تجهیزات دفاع از شرکت Zhongdeng مصاحبه کرد

رئیس جمهور شیی با تجهیزات دفاع از شرکت Zhongdeng مصاحبه کرد

فوریه 2، 2019. رئیس جمهوری کمیته مرکزی CPC از ارتش پاریس گارنسون بازدید کرد تا تجهیزات را بررسی و وضعیت وظیفه را بررسی کند. تجهیزات نظارتی شرکت Zhongdeng را در جزئیات مشاهده کرد.